Budowa i działanie filtrów workowych

Filtry workowe pionowe składają się z następujących podzespołów :

komory oczyszczonego powietrza

komory filtracyjnej

zespołu worków filtracyjnych z koszami

układu sprężonego powietrza

zsypu z ramą

konstrukcji wsporczej

przenośnika ślimakowego i dozownika celkowego

konstrukcji dachowej

instalacji elektrycznej z szafką sterowniczą

Komora oczyszczonego powietrza ma kształt prostopadłościanu i zamknięta jest od góry otwieranymi pokrywami służącymi do montażu i demontażu koszy z workami. W ścianie bocznej posiada otwór wylotowy oczyszczonego powietrza. Komora wyposażona jest w rurki przedmuchowe, kolektor sprężonego powietrza oraz zawory elektromagnetyczne. Kolektor sprężonego powietrza magazynuje odwodnione i odolejone powietrze przeznaczone do regeneracji worków.

W komorze filtracyjnej znajdują się drzwi włazowe umożliwiające montaż i demontaż koszy z workami filtracyjnymi. Wewnątrz komory zainstalowane są kosze z workami filtracyjnymi osłoniętymi od wlotu rzędem osłon. W ścianie komory filtracyjnej znajduje się otwór wlotowy zanieczyszczonego powietrza.

Układ sprężonego powietrza znajduje się nad komorą filtracyjną- obok komory czystego powietrza. W skład jego wchodzi kolektor sprężonego powietrza z rzędem zaworów elektromagnetycznych i układ rurek doprowadzających sprężone powietrze do rurek przedmuchowych.

Kolektor sprężonego powietrza magazynuje odwodnione i odolejone powietrze przeznaczone do regeneracji worków. Przepływ sprężonego powietrza do regeneracji odbywa się w kolektorze poprzez zawory elektromagnetyczne, rurki przedmuchowe ( z otworami nad każdym workiem ) i dysze zamontowane w koszach.

Zespół worków filtracyjnych z koszami umocowany jest do blach sitowych pomiędzy komorą czystego powietrza a komorą filtracyjną.Worki mocowane są do blachy sitowej na pierścienie rozprężne tzw. „snapringi” lub pierścienie stalowe. Do wnętrza worków włożone są kosze filtracyjne wyposażone w dysze Venturiego. Dysze wykonane są z polipropylenu lub aluminium.

Worki filtracyjne mogą być mocowane za pomocą:

  • snapringu (pierścień sprężysty),
  • pierścienia stalowego sztywnego,

Zasada działania filtrów workowych

Zanieczyszczony gaz doprowadzony kanałem do filtra wpada przez otwór wlotowy do komory filtracyjnej a następnie przechodzi przez worki filtracyjne. Pył zatrzymuje się na zewnętrznej powierzchni worka tworząc tzw. „placek pyłowy”. Oczyszczone powietrze przechodzi przez dyszę Venturiego do komory oczyszczonego powietrza, skąd odprowadzane jest na zewnątrz filtra. W miarę upływu czasu rośnie grubość „placka pyłowego”, rosną również opory przepływu powietrza przez zanieczyszczony pyłem worek.

Co pewien okres czasu powinna następować regeneracja worka polegająca na zrzuceniu z niego „placka pyłowego” . Do regeneracji worka stosowane jest sprężone powietrze, które musi być odwodnione i odolejone.

Zawór elektromagnetyczny sterowany z szafki sterowniczej otwiera się na bardzo krótki czas i sprężone powietrze z kolektora wpada do rurek przedmuchowych , z których poprzez otwory umieszczone nad każdym workiem dostaje się do dysz Venturiego. Powstały impuls sprężonego powietrza jest wzmocniony w dyszy i przesuwa się jako fala powietrzna wzdłuż worka.

W czasie filtrowania na skutek podciśnienia worek przylega do drutów kosza.

Biegnąca wzdłuż worka fala powietrzna powoduje wybrzuszenie worka i odpadnięcie „placka pyłowego” od jego powierzchni.Pył spada do zsypu skąd odprowadzany jest poprzez przenośnik ślimakowy i zawór dozujący do pojemnika .

Czas otwarcia zaworów elektromagnetycznych musi być tak dobrany, aby impuls sprężonego powietrza i powstała fala powietrzna spowodowały odpadnięcie „placka pyłowego” ale nie spowodowały zniszczenia małej warstewki pyłu będącej na worku tzw. „warstwy użytecznej”, która przyczynia się do zwiększenia skuteczności filtracji.

W filtrze regeneracja worków odbywa się kolejno poszczególnymi rzędami bez wyłączania filtra z pracy. Częstotliwość regeneracji oraz czas trwania impulsu ustawia się w szafce sterowniczej w zależności od parametrów filtracji.

Pracą regeneracji worków filtracyjnych filtrów pulsacyjnych  sterują następujące rodzaje szafek sterowniczych:

-ze sterowaniem czasowym, w którym ustala się czas trwania impulsu oraz częstotliwość regeneracji,ze -sterowaniem ∆p, w których regeneracja worków filtracyjnych uzależniona jest od oporów przepływu powietrza przez worki filtracyjne